Polityka prywatności

Jeżeli tutaj trafiłeś/aś to znak, że cenisz swoją prywatność. Rozumiemy to, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem strony https://www.kosaty.com („Serwis”)

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych („Administrator”) jest Alicja Kosaty, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą KOSATY STUDIO Alicja Kosaty Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności ul. Reymonta, nr 32, lok. 2, 11-­400 Kętrzyn, NIP: 7422089842, REGON: 389324474, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@kosaty.com, administrator strony https://www.kosaty.com

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Twojego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.kosaty.com („Serwis”) można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Zobowiązujemy się jednak podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem Twoich danych osobom trzecim. Nasze bazy są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, nie wahaj się skontaktować z Administratorem używając wyżej wskazanych danych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Poniżej przedstawiam Ci wszystkie występujące standardowo w działalności Administratora cele przetwarzania danych przez Administratora. Szczegółowy cel przetwarzania Twoich danych jest Ci każdorazowo komunikowany przez Administratora w momencie pozyskiwana Twoich danych. Twoje dane osobowe mogą być zatem przetwarzane celem:

• świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

• marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),

• spełnienia ciążących na mnie obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegam (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

Newsletter

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, wówczas będę korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych przez Ciebie osobno w celu regularnego przesyłania newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usunę Twój adres e-mail, o ile nie wyrazisz w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Twoich danych w innych celach lub nie zastrzeżesz sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach.

Komu i gdzie Administrator może przekazać Twoje dane?

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów Administratora, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Administratora. Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe Administrator może przekazać jedynie następującym podmiotom:

• podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym na rzecz Administratora niezbędne w toku jego działalności usługi, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

• organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

Poza wyżej opisanymi przypadkami, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo Administrator będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

Okres przechowywania Twoich danych przez Administratora będzie zależał od celu przetwarzania Twoich danych.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Twoje dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z Takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami, Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (przykładowo ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec Administratora wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócisz do Administrator, przy czym Administrator może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na ciążący na Administratorze obowiązek prawny, Administrator będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na Administratorze właściwy obowiązek prawny. Jeżeli Twoje dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, Twoje dane w tym zakresie będą przechowywane przez Administratora tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Administratora posiadania dokumentu tych zdarzeń.

Informacje o przysługujących Ci prawach

1. Prawo dostępu do danych


Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Administratora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez Administratora Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

2. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

· dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

· wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

· dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

· dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

· cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

· jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

· dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

· w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Administratorowi oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

· przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie;

· przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Na skutek sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a Administrator zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

8. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

W zależności od sytuacji, w której Administrator może pozyskać Twoje dane, podanie pewnych danych (określonych przez Administratora jako dane wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy z Administratorem lub warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Administrator, np. otwarcia i prowadzenia przez konta klienta.

Podanie danych adresu jest niezbędne np. w celu zamówienia oferty. Podanie telefonu może być niezbędne jest do skorzystania z dodatkowych usług polegających np. na umówieniu spotkania. Podanie imienia i nazwiska (nazwy), adresu i numeru NIP może stanowić ustawowy wymóg i być niezbędne do przygotowania dokumentacji dla celów podatkowych.

W przypadku kierowania wiadomości lub próśb do Administratora (np. o przesłanie oferty), podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia Administratora udzielenia odpowiedzi.

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

W zależności od sytuacji, w której Administrator może pozyskać Twoje dane, brak podania określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z Administratorem, skorzystanie z dodatkowych usług, otwarcie i prowadzenie Twojego konta klienta, otrzymanie prawidłowych dokumentów podatkowych od Administratora, otrzymanie od Administratora oferty lub odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Administratora, złożenie do Administratora reklamacji, skargi, interwencji czy zmiany dyspozycji zamówienia.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Co to są cookies i jak ich używamy?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

· dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

· utrzymania sesji użytkownika Serwisu.

Nasz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Przyjmujemy, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies

W ramach naszego sklepu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics (https://policies.google.com/privacy)

Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect) ,

Notify! Back in Stock|PreOrder (https://www.hengam.io/notify-me-privacy-policy/)

Google Ads (https://policies.google.com/privacy).

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. ;

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego sklepu,
czas spędzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach,
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu.
Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

raporty demograficzne i zainteresowań, remarketing,

funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

przedział wieku, w którym się znajdujesz,
Twoja płeć,
Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje zbierane w ramach Google Analytics będą usuwane po okresie 50 miesięcy od ich zebrania.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. ;

Google AdWords – szczegóły

Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności w naszym sklepie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań w naszym sklepie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

My, korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. ;

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. ;

Facebook Pixel – szczegóły

Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/help/568137493302217. ;

Shopify

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc., który zapewnia nam platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi. Twoje dane są przechowywane za pośrednictwem magazynu danych Shopify, baz danych i ogólnej aplikacji Shopify. Shopify przechowuje dane na bezpiecznym serwerze z firewall'em.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.kosaty.com oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.