KONKURS "NAZWA DLA TOREBKI”

REGULAMIN 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „NAZWA DLA TOREBKI"

i jest zwany dalej: „Konkursem".

§ 2 ORGANIZATOR

1. Organizatorem jest KOSATY STUDIO Alicja Kosaty Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności ul. Reymonta, nr 32, lok. 2, 11-­400 Kętrzyn, NIP: 7422089842, REGON: 389324474, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@kosaty.com, administrator strony https://www.kosaty.com.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

A. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

B. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

C. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

D. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama;

E. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

F. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Treść ogłoszenia konkursowego jest dostępna na Instagramie Organizatora, na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/kosaty_studio/

2. Konkurs trwa od dnia 20.05.2024 roku (od chwili opublikowania posta na Instagramie) do 26.05.2024 roku do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 27 maja 2024 r. i zostanie opublikowane na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/kosaty_studio/

3. Nagrodą jest karta podarunkowa o wartości 550 zł do wykorzystania w sklepie online Organizatora, pod adresem: www.kosaty.com

§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu na Instagramie jest: skomentowanie postu konkursowego odpowiadając na pytanie: Jak powinna nazywać się nowa torebka Kosaty?

2. Każdy Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę odpowiedzi. 

3. Decyzję o wyłonieniu laureata podejmuje Organizator konkursu. Organizator będzie brał między innymi pod uwagę kreatywność.

4. Informacje o konkursie będą dostępne na stronie Organizatora pod adresem: https://kosaty.com/pages/regulamin-konkursu-nazwa-dla-torebki

5. Organizator otrzymuje możliwość udostępnienia komentarzy pod postem konkursowym na swoim profilu, w Insta Story, rolkach, postach oraz na stronie sklepu www.kosaty.com

§ 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osoby wyłonionej spośród uczestników, które biorą udział w konkursie, realizując zadanie wskazane w poście na Instagramie Organizatora.

2. Nagrodą jest karta podarunkowa o wartości 550 zł. 

A. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.

B. Kartę podarunkową można wykorzystać na stronie www.kosaty.com 

C. Kartę podarunkową można wykorzystać jednorazowo.

D. Karta podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy.

E. Karta podarunkowa nie łączy się z innymi rabatami.

3. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/kosaty_studio/ najpóźniej 27.05.2024 r. 

4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres mailowy

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://kosaty.com/pages/regulamin-konkursu-nazwa-dla-torebki 

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nimi związany. Jednocześnie Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.

Kosaty Studio Alicja Kosaty, 20.05.2024 r.